บริษัทประเมินราคา,รับประเมินมูลค่าทรัพย์สิน,บริษัทเวลท์แอพไพรซัลจำกัด

หน้าหลัก

           บริษัท เวลท์ แอพไพรซัล จำกัด (Wealth Appraisal Co., Ltd)มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท คือ ประกอบกิจการประเมินมูลค่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และมีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และ เป็นองค์กรที่มีความรอบรู้ ความชำนาญในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่าง เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์และดูแลเอาใจใส่ลูกค้า โดยที่พนักงานทุกคนในบริษัท มีความสามัคคี ปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) โดยความหมายของ WEALTH(เวลท์) มีดังนี้

WEALTH
W      =       Wisdom ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญในการประเมิน
E       =        Effectiveness   ประสิทธิผลของงาน
A       =       Accuracy ความถูกต้อง   แม่นยำ
L       =       Loyalty ความซื่อสัตย์
T       =       Take care ความดูแล เอาใจใส่ลูกค้า
H       =       Harmony ความสามัคคี ปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน