ประเมินราคา ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท เวลท์ แอพไพรซัล จำกัด

ประวัติผู้ประเมินหลัก


นายปิยพัทธ์ ลักษณาวงษ์
ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.152
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริหารธุรกิจ(การจัดการอุตสาหกรรม)
- ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาตร์
- ประกาศนียบัตรทางการประเมินราคาทรัพย์สิน (GPV) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
- 2549 ถึง 2558 : กรรมการผู้จัดการและผู้ประเมินหลัก บริษัท ควอลิตี้ แอพไพรซัล จำกัด.
- 2558 ถึง ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการและผู้ประเมินหลัก บริษัท เวลท์แอพไพรซัล จำกัด

นางสาวจีรกานต์ ธนนันท์วิชยุทธ
ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.136
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท M.A.-Oklahoma City University ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- 2555-ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้ประเมินหลัก บจก.เวลท์ แอพไพรซัล
- 2551-2555 : ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานภาคกลาง/ผู้ประเมินหลัก บจก.แอดวานซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลแทนท์
- 2549-2551 : ผช.ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคา/ผู้ประเมินหลัก บจก. ที.เอ. มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999)
- 2547-2549 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประเมินราคา บจก.เอส.วี. พร๊อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์

นายธรรมรัตน์ เอื้อกมลเกษม
ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.236
ประวัติการศึกษา
- ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ สาขาประเมินราคาฯ
- ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏธนบุรี ศิลปศาสตร์
ประวัติการทำงาน
- มิ.ย.59 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการสำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมินหลัก บจก.เวลท์ แอพไพรซัล
- พ.ย.57 - พ.ค.59 : ผู้จัดการสำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บจก.บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์
- พ.ค.56 – ต.ค.57 : ผู้จัดการสำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บจก.แบคคัซ คอนซัลแตนด์
- ส.ค.55 – เม.ย.56 : ผู้จัดการสำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บจก. เวลท์ แอพไพรซัล
- 2553-2555 : ผู้จัดการสำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บจก.เอเชีย แอทเซท

นายชัยวัฒน์ เพ็งหิรัญ
ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.395
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- 2555-ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมินหลัก บจก.เวลท์ แอพไพรซัล
- 2552-2555 : ผู้จัดการสาขา บจก.ทับทิมสยาม คอนซัลแทนส์
- 2550-2552 : เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินอาวุโส ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)
- 2549-2550 : เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน บจก. ชาร์เตอร์ เซอเวย์เยอร์ (ประเทศไทย)
- 2546-2549 : เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน บจก.ทบทวี แอพไพรซัล แอนด์ เซอร์วิส