บริษัทประเมินราคา,รับประเมินมูลค่าทรัพย์สิน,บริษัทเวลท์แอพไพรซัลจำกัด

ประวัติความเป็นมา

ผู้ริเริ่มจัดตั้งบริษัท คือ อดีตผู้บริหารจากบริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 โดยจดทะเบียนชื่อ บริษัท สเตเบิ้ล แอพไพรซัล จำกัด

ปี 2548 บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจประเมินราคาทรัพย์สิน

ปี 2552 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เวลท์ แอพไพรซัล จำกัด

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000.- บาท  (-ห้าล้านบาทถ้วน-) และได้รับความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักและตลาดทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่ สช.24/2555
และสมาคมวิชาชีพ(สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย)และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
    โดยบริษัทมี วิสัยทัศน์ ว่า “เราจะเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและลูกค้าให้ความไว้วางใจเลือกใช้เป็นอันดับแรก ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีการกำกับดูแลที่ดี ภายใต้มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ”