บริษัทประเมินราคา,รับประเมินมูลค่าทรัพย์สิน,บริษัทเวลท์แอพไพรซัลจำกัด

ปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นบริษัทรับประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากสถาบันการเงินและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้


ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคิน  จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

การเคหะแห่งชาติ

การประปาส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้านครหลวง

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองสามวา จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด

   สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

   บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 

 

 

โครงการสินเชื่อรายย่อยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 1,000 ราย

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ทำการสำนักงานใหญ่และที่ทำการสาขาธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด(มหาชน)

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ประเมินมูลค่าที่ทำการสาขาบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าทั่วไป เช่น บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) , บริษัท สยาม อมาโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท เกรทเซ็นทรัล (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด ,บริษัท สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) , บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด เป็นต้น